W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Informacje nieudostępnione w BIP.

Wszystkie informacje publiczne, które nie są zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, a które są w zasobach Urzędu Gminy Chełmno są, zgodnie z art.8 ust.4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr.112, poz.1198) udostępniane są w tutejszym urzędzie na wniosek.


Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie będzie wymagane wykazanie interesu prawnego lub faktycznego. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniana, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
 Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy w Chełmnie mający swoją siedzibę: ul. Dworcowa 5, 86-200 Chełmno. Można się z Nim kontaktować tel.: (56) 6861540, lub na adres e-mail urzad@gmina-chelmno.pl.
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz kontaktować się wysyłając e-mail na adres: iod@gmina-chelmno.pl.
 

1)              Twoje dane osobowe na podstawie:

a)       art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przetwarzanie będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

b)       art. 6 ust. 1 lit a) RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne.

2)              Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, organy ścigania  oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw. 

3)              Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji tj.:

1)       do 5 lat od wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych,  

2)       w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w ppkt 1

4)              W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

1)    dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;

2)    sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

3)    usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:

a)    wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

b)    dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c)     dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

4)    ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:

a)    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b)    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)     administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

5)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.

5)              Podanie Twoich danych:

1)       jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,

2)       jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie

6)              Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7)              Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

8)              Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

 

Załączniki

Wniosek pdf, 630 kB

Powiadom znajomego