W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kolnie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RBG.271.2.2014.DJ
Zamawiający Gmina Chełmno
Tryb zamówienia nieograniczony
Wartość zamówienia pow.30 tyś euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kolnie” wybrano, jako ofertę najkorzystniejszą Ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:Konsorcjum firm:F.H.U. Rafał Działdowski, ul. Piłsudskiego 20/4, 87-400 Golub-Dobrzyń,ELTOP Sp. j. Wasiniak, Piskorski, Grabowski, ul. Chrzanowskiego 19, 87-100 Toruń

Chełmno: Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kolnie.
Numer ogłoszenia: 218012 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełmno , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6861540, faks 056 6861540.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kolnie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kolnie, na działce nr 69/1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w załączonych do SIWZ: 1)projekcie budowlanym - Załącznik Nr 8 2)kosztorysach ofertowych - Załącznik Nr 7 3)specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 9. 2.Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: CPV - 45000000-7 - Roboty budowlane; CPV - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków; CPV - 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; CPV - 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania; CPV - 45331210-1 - Instalowane wentylacji; CPV - 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; CPV - 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 3.Dane techniczne: -powierzchnia zabudowy: 436,00 m2; -powierzchnia użytkowa: 731,80 m2; -kubatura: 3500,00 m3; -wysokość: 8,75 m. 4.Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych z zastrzeżeniem, by parametry jakościowe i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego, spełniały podobną funkcję oraz dopuszczone były do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5.Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy wszelkie wymagane wyniki z przeprowadzonych prób i badań, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty na wbudowane materiały oraz wszelkie inne dokumenty wymagane do prawidłowego zakończenia inwestycji i oddania jej do użytkowania oraz bieżącego użytkowania. 6.W cenie kosztorysowej wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni kompleksową obsługę geodezyjną budowy, włącznie z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, którą należy sporządzić w 3 egzemplarzach. 7.Wykonawca, który wygra przetarg, sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy robót objętych zamówieniem, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6.1. do SIWA i przedłoży go Zamawiającemu do zatwierdzenia przed podpisaniem umowy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające obejmują: -CPV - 45000000-7 - Roboty budowlane -CPV - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków -CPV - 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne -CPV - 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania -CPV - 45331210-1 - Instalowanie wentylacji -CPV - 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego -CPV - 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.13.00-8, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 35.000,00 zł (słownie: Trzydzieści pięć tysięcy złotych). 2.Wadium może być wnoszone w: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: 1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 3)kwotę gwarancji; 4)termin ważności gwarancji; 5)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 6)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, i nie udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 7)gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa; 8)wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; 9)jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności wniesionego wadium nie był krótszy niż okres związania ofertą. Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Bank Millennium Oddział Chełmno Nr 68 1160 2202 0000 0000 6087 8332 z adnotacją: Wadium - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolnie, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Wydruk potwierdzenia dokonania elektronicznego przelewu winien być podpisany przez osobę podpisującą ofertę. 5.Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężnej należy w oryginale złożyć razem w jednej wspólnej kopercie, a potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu wpiąć do oferty. Wniesione wadium w formie innej niż pieniężna, dołączone wyłącznie w kopii, traktowane będzie jak jego brak. 6.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców albo pełnomocnika Wykonawców. 7.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu termin zostanie zachowany, jeżeli bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. 8.Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą wymagany treścią SIWZ. 9.Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert. 10.Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta do upływu terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie. 11.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 12.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 16.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt VI.1.1.SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 robotami budowlanymi w zakresie wznoszenia kompletnych budynków lub ich części na kwotę minimum 750.000 zł każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, jeżeli co najmniej jedna osoba legitymować się będzie dwuletnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy w każdej z następujących specjalności: a)konstrukcyjno-budowlanej, b)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; wydanych za podstawie ustawy Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub innych odpowiednich wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależą do odpowiedniej izby zawodowej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt VI.1.1.SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zgodnie z załącznikiem nr.3 do SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty - Załącznik nr 1 2.Kosztorysy ofertowe - Załącznik nr 8 3.Pełnomocnictwa

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2.Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1)zmiana zakresu zamówienia spowodowana zmianą dokumentacji technicznej, skorygowanej przez projektanta - w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, co wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego; 2)zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stało się niemożliwe, bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie - pod warunkiem zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz zmiany sposobu wykonania zamówienia powodującej uprawnienie procesu budowy, zwiększenie bezpieczeństwa na budowie pod warunkiem nie zwiększania ceny, co wymaga udokumentowania w dzienniku budowy i potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 3)zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie, w przypadku: a)działania siły wyższej, za którą uważa się jako zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie - o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, co wymaga udokumentowania w dzienniku budowy i potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego; b)zaistnienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych (odbiegających od naturalnie występujących w danej porze roku), uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w szczególności mogących spowodować zniszczenie robót lub powodujących konieczność ich wstrzymania ze względu na konieczność zachowania wymogów stosowanych technologii, np.: temperatura, wilgotność powietrza - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia, co wymaga udokumentowania w dzienniku budowy, potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego oraz akceptacji Zamawiającego; c)warunków geologicznych, archeologicznych i wodnych, w przypadku wystąpienia niezainwentaryzowanych urządzeń i instalacji podziemnych lub urządzeń infrastruktury, będących przyczyną kolizji, których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas nieprzewidziane lub powodujących konieczność wstrzymania robót objętych umową - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem zamówienia, co wymaga udokumentowania w dzienniku budowy i potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego; d)błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie - czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem zamówienia, co wymaga udokumentowania w dzienniku budowy, potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego oraz akceptacji Zamawiającego; e)konieczności uzyskania decyzji administracyjnej lub uzgodnień przez uprawniony organ, w szczególności organ nadzoru budowlanego, ochrony środowiska mogących spowodować wstrzymanie robót, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień, wymaga udokumentowania w dzienniku budowy i potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego; f)konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, co wymaga udokumentowania w dzienniku budowy i potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego; g)konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizacje przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 4)zmiana ceny określonej w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) - jeśli zmiana dotyczyć będzie zmiany zakresu zamówienia lub zmiany sposobu wykonania zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia na podstawie kosztorysu powykonawczego. 5)zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 3.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę umowy - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 4.W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmiany leży udokumentowanie powstałej okoliczności. 5.W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 1)danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 2)danych teleadresowych; 3)danych rejestrowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 Chełmno pok.215.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 Chełmno pok.319.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki:

Dokumentacja projektowa cz.1
Dokumentacja projektowa cz.2
Dokumentacja projektowa cz.3
Dokumentacja projektowa cz.4
Dokumentacja projektowa cz.5
Dokumentacja projektowa cz.6
Dokumentacja projektowa cz.7
Dokumentacja projektowa cz.8
Dokumentacja projektowa cz.9
Dokumentacja projektowa cz.10
Dokumentacja projektowa cz.11
Dokumentacja projektowa cz.12
Dokumentacja projektowa cz.13
Dokumentacja projektowa cz.14
Dokumentacja projektowa cz.15
Dokumentacja projektowa cz.16

ZE WZGLĘDU NA ROZMIAR PLIK Dokumentacja projektowa ZOSTAŁ SPAKOWANY PROGRAMEM 7z I PODZIELONY NA SZESNAŚCIE CZĘŚCI- Dokumentacja projektowa cz.1,cz.2,cz.3,cz.4, itd. ABY JE OTWORZYĆ NALEŻY POBRAĆ WSZYSTKIE PLIKI I ZAPISAĆ PRZYKŁADOWO NA PULPICIE, KOLEJNYM KROKIEM JEST ROZPAKOWANIE TYLKO CZĘŚCI 1, POZOSTAŁE CZĘŚCI ROZPAKUJĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE.Kosztorysy ofertowe cz.1
Kosztorysy ofertowe cz.2
Kosztorysy ofertowe cz.3
Kosztorysy ofertowe cz.4


ZE WZGLĘDU NA ROZMIAR PLIK Kosztorysy ofertowe ZOSTAŁ SPAKOWANY PROGRAMEM 7z I PODZIELONY NA CZTERY CZĘŚCI- Kosztorysy ofertowe cz.1,cz.2,cz.3,cz.4. ABY JE OTWORZYĆ NALEŻY POBRAĆ WSZYSTKIE PLIKI I ZAPISAĆ PRZYKŁADOWO NA PULPICIE, KOLEJNYM KROKIEM JEST ROZPAKOWANIE TYLKO CZĘŚCI 1, POZOSTAŁE CZĘŚCI ROZPAKUJĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE.Przedmiar robót
Specyfikacja z zalącznikami
Specyfikacja techniczna

Pismo przewodnie do wyjaśnień i modyfikacji SIWZ
Pismo przewodnie do wyjaśnień i modyfikacji SIWZ str.2
Modyfikacja treści SIWZ
zał.nr.1,ad.pkt.4
zał.nr.2,ad.pkt.5

Wyjaśnienia do SIWZ nr.2
Załącznik nr.1 do wyjaśnień SIWZ nr.2

Wynik postępowania

Załączniki

Powiadom znajomego