W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIÓW/ZASIŁKÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I ZASIŁKU SZKOLNEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 15 WRZEŚNIA W URZĘDZIE GMINY CHEŁMNO Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW.

 

OSOBY UPRAWNIONE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w uchwale art. 16 ust. 7 o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł na osobę w rodzinie.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest także zamieszkiwanie ucznia na terenie Gminy Chełmno oraz złożenie wniosku w Urzędzie Gminy w Chełmnie.

 

FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w ramach zajęć edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania (np. organizowanie przez szkołę wyjazdy na zieloną szkołę, wycieczki edukacyjne), a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. naukę języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe i sportowe). Stypendium w tej formie podlega refundacji poniesionych wydatków na podręczniki i przybory szkolne na podstawie dowodów zakupu ww. artykułów do wysokości stypendium przyznanego decyzją (faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki)

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
 • Złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej
 • Dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach (netto) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
 1. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Chełmno ul. Dworcowa 5, pok. 203 lub na stronie http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl
 2. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy Chełmno ul. Dworcowa 5, pok. 103
 3. Termin składania wniosków w roku szkolnym 2022/2023
 • Dla uczniów szkól do 15 września 2022
 • Dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2022

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:

OSOBA PRACUJĄCA:

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

OSOBA BEZROBOTNA

 1. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).
 2. Oświadczenie o pozostaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

OSOBA KORZYSTAJĄCA ZE ŚWIADCZEŃ Z GOPS-U

 1. Decyzja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach

OSOBA BĘDĄCA NA RENCIE LUB EMERYTURZE

 1. Odcinek emerytury/ renty lub decyzja ZUS o przeliczeniu emerytury/ renty.

OSOBA POSIADAJĄCA GRUNTY ROLNE

 1. Informacja na wniosku o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych.

OSOBA OTRZYMUJĄCA ALIMENTY

 1. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika

OSOBA WYKONUJĄCA PRACE DORYWCZE

 1. Oświadczenia o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu

OSOBA PROWADZĄCA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 1. Oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

WARUNKI PRZYZNANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

Zasiłek szkolny może być przyznany:

a) Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności (pożar, nagła choroba w rodzinie ucznia, śmierć rodzica lub opiekuna prawnego, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia).

 

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Urzędzie Gminy w Chełmnie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 • Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Chełmno ul. Dworcowa 5, pok. 203 lub na stronie http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl

Załączniki

Powiadom znajomego